Den fortællende karavanes tredje initiativ - udkom 10. oktober 2008

Mandelgave - Den erotiske side


Optakt

At kende sin egen lyst,
at kende sin krop og
at kende sine behov
er en livslang proces
og et stort personligt arbejde.

Sammenhængen tales der ikke så meget om, og det er de færreste, der undervises i den.

Processen fordrer oftest målrettet indsats og kan hjælpes på vej af indsigt.

Vi kan kalde det en opdagelsesrejse, hvilket umiddelbart lyder tillokkende og dragende.

Tag derfor med karavanen på tur i 30 veloplagte beretninger

- lyder opfordringen.Retten til lysten

Hvis kvinder kendte deres egne seksuelle behov, deres krop og deres cyklus' betydning bedre, ville det være en klar win-win situation. Både kvinderne selv og mændene ville blive langt mere tilfredse. Det er udgangspunktet for denne bog, hvor kvinder i forskellige aldre reflekterer over deres seksualitet og erotiske side. Der stilles skarpt på gruppen af "kvinder" i al sin facetterede mangfoldighed.

At piger og kvinder har ret til at føle et behov og en lyst og til at udforske den seksuelle side af sig selv, er ikke en selvfølge. Selv i Danmark er situationen ny. Vi er tilbøjelige til at glemme den kendsgerning.

For blot hundrede år siden havde kvinder ikke stemmeret og de var underlagt husbonden som bestemte over dem. Han kunne slå dem, hvis det var det, han lystede. Der var i høj grad fokus på hans umiddelbare behovstilfredsstillelse.

I nogle kulturer er man gået mere dramatisk til værks for at styre kvinders udfoldelse og seksualitet. Ved omskæring og tabuisering har nogle kulturer gjort de kvindelige kønsdele ufølsomme og forplantningen til et mysterium.

Ind i mellem kan vi komme til at glemme, hvor hurtigt udviklingen er gået i vores del af verden, og vi kan komme til at overse, at der stadig er kulturelle efterslæb fra dengang. Dette er der gode grunde til at være opmærksom på og til at tænke nyt i forhold til. Dels for at give unge piger et så godt startgrundlag som muligt for at få et fuldt og helt liv, dels for at kunne give kvinder en mere afklaret holdning til seksualitet og erotik. Dette indebærer at kunne manøvrere i det spændende og sprængtfyldte territorium, som det seksuelle udgør.

Selv om der findes menneskerettighedskonventioner og kvindekonventionen CEDAW, der sætter etiske rammer op for gruppen af kvinder overordnet set, må hver enkelt kvinde selv finde ud af, hvilken position hun vil indtage i gruppen af kvinder. Hun må ligeledes forholde sig til, hvilke forventninger hun kan have til gruppen af mænd og dermed til den enkelte mand.

Kvinder kan have stor glæde af at stille skarpt på sig selv som gruppe: "Hvad betyder det at være kvinde?". Det kræver naturligvis tid og overskud, hvilket er en mangelvare for mange. Hertil kommer, at det kan være svært at vide, hvor man skal tage fat. En begyndelse kan være at indsamle viden ved at udveksle erfaringer. Kvinder plejer at være gode til at lytte og til at lære af hinanden. Men da det seksuelle indtil videre typisk defineres som et privat anliggende - vores erklærede frisind til trods - da har det ikke ligget så lige for, som man skulle tro at tage denne erfaringsudveksling i anvendelse.

Gennem årtusinder har det været mandens forståelse af den kvindelige seksualitet, der har været dominerede i litteratur og kunst, og kvinderne har påtaget sig de roller, det mandlige univers tildelte dem.

Udfordringen i dag er, at kvinder finder fodfæste i deres egen seksualitet, nu hvor vi har ret til at mærke og føle. Det er en stor gave at deltage i perspektivskiftet og samtidig en opgave at sætte pejlemærker op for de unge kvinder.

Det offentlige rum er fyldt med pornografisk materiale, hvor kvinder sælger sig selv eller sættes til salg af andre. Samtidig er der en strøm af reklamer med seksualiserede undertoner, der henviser til muligheden for orgastisk nydelse - tilbuddene og forståelsesrammer tilflyder os i en lind strøm. Disse massive påvirkninger kan gøre det vanskeligt at få etableret en mere grundlæggende debat om kvinders erotiske side, og om de processer, der skal til, for at få den til at blomstre. Umiddelbart virker mere porno som et alt for simpelt og helt forkert svar. Grunden til, at det kan knibe med at komme i gang med personlighedsarbejdet er måske netop, at det kræver en betydelig ekstraindsats at sætte sig ud over denne indlejring og disse forståelsesmåder.

Bogen er således skabt for at få en konkret mulighed for at drøfte og overveje pigers og kvinders forståelse af sig selv i en udviklingsproces, hvor seksualitet og erotik har en dimension. Bogen vil give mulighed for en forventningsafstemning og kan måske være med til at skubbe på en udvikling til gavn og glæde for unge piger og kvinder. En udvikling der i sidste ende også vil gavne mændene.

Der er nok stor forskel på den kvindelige og den mandlige seksualitet, når alt kommer til alt. Derfor efterlyser vi forventningsafstemningen. Samtidig er det værd at overveje, om det er formålstjenligt at udtale sig med fasthed om det andet køns seksualitet. Hvis begge køn deltog i debatten, ville indfaldsvinklerne givetvis blive bredt ud, og alle ville blive klogere på et faktuelt grundlag. Det er nærmest et dogme, at den mandlige seksualitet er aggressiv og derfor svær at styre. Og voldtægt af kvinder i både krig og fred forklares med mænds seksuelle udfarenhed. Det kan være svært at forstå i en kvindelig optik. Har kvinder andre behov, der ikke kan indpasses i denne aggressive seksualitet? Hvis ja, hvordan ser kvindens tilsvarende side så ud? Det mangler der vist bud på.Den store udfordring er at holde fast i og udvikle debatten om den naturlige og dragende lyst uden at ryge i den anden grøft. Det vil sige, så vi undgår at komme til at støtte en institutionaliseret, vulgær og pornografisk seksualitetskode.

Mange mænd giver udtryk for en fantasi om, at kvinder er konstant villige og varme. Denne fantasi ønsker pornoindustrien at understøtte og gøre til et faktum. Da det giver kulturelle point at bakke op om villig-varmforestillingen, forsvinder andre historier nemt, hvorfor store dele af gruppen af kvinder kan føle sig oversete og nogle måske endda ekskluderet.

For 2500 år siden skrev den græske forfatter Aristofanes komedien "Lysistrate". For nylig blev stykket sat op på Nørrebros Teater i en moderne form under titlen "Kvindernes hævn". Stykket kredser om, hvorledes den seksuelle spænding mellem kønnene bruges. Selv så mange år efter stykkets tilblivelse er de spørgsmål der rejses relevante. Styrer kvinder mænds handlinger via den seksuelle tiltrækning? Og hvordan spiller magt og sex sammen kønnene imellem? Er piger og kvinder bevidste om det spil og omkostningerne ved det?

I ligestillingens navn bliver vi ofte opfordret til at glemme kønsforskellene og til at tænke i kønsneutrale baner. Tiden er nok inde til at se mere nuanceret på konsekvenserne ved en sådan tilgang og til at arbejde med et ligeværdsperspektiv i stedet.

Udviklingen i den vestlige verden, når det gælder kvindernes formelle ligestilling med mændene, har betydet, at vi har forsømt at gennemtænke, hvilke konsekvenser kravet om ligestilling har for det specifikt kvindelige, for eksempel for den kvindelige seksualitet. Den nye generation af kvinder fortjener et godt grundlag for at kunne udvikle et så fuldt og helt liv som muligt.

De fleste er enige om, at der i dagens Danmark er tårnhøje forventninger til piger og kvinder - ikke mindst fra dem selv. De skal, ud over at være kloge og smukke, også kunne identificere deres egen lyst og kende deres egne behov og grænser i en kvindelivsbane indeholdende en månedlig cyklus og et potentielt moderskab.

Denne bog vil gerne hjælpe til, så processen bliver lettere at begribe. Konkret består bogen af en række beretninger fra kvinder med forskellig baggrund og forskellig alder. Alle de, som blev kontaktet via netværket, gav udtryk for, at de syntes, at ideen var god, og at temaet var centralt. For nogle gik det let at skrive, for andre har det krævet styrke at stå frem og have en mening eller dele en oplevelse. Mens andre igen følte det for grænseoverskridende og privat og trak deres indleverede bidrag tilbage efter nærmere overvejelse. Nogle blev stoppet af deres partner, som følte sig hængt ud. Teksterne, som her er trykt, er på en måde blevet til "against all odds" kan man sige.

De personlige beretninger og overvejelser gør det muligt at få et indblik i den mangfoldige og mangesidede kvindelige seksualitet. Der er tale om en mosaik, hvor den enkelte læser selv kan lægge mønsteret. Det kan læses i beretningerne, at kroppen skal med, og da den er unik, så er det også individuelt, hvordan krop og hjerne spiller sammen. Ét er hvad din hjerne tænker, noget andet hvad din krop oplever. Derfor vil bogen ikke være at betragte som en kogebog med opskrifter.

Den seksuelle og erotiske dimension i tilværelsen beskrives som en proces i et samspil mellem det indre og det ydre, og i teksterne ses det, at lysten skifter i takt med kvindernes egen udvikling, livsomstændighederne og livserfaringerne. Det er med andre ord små bitte brikker, der udgør mosaikken. Historie, kultur og religion spiller også ind i den proces. Hver har således sin egen seksualitet og sin egen vej til at udvikle den erotiske side inden for nogle rammer. Flere af beretningerne i bogen tager fat på dette.

Forberedelserne til bogen begyndte helt tilbage i 2001, så processen har været lang. Undervejs blev vi mere og mere overbeviste om, at bogen måtte skrives. Det var dog sværere, end de fleste medvirkende havde troet, at få fingrene løftet hen til tastaturet - meget sværere. Derfor udvidede vi i 2006 gruppen af deltagere og sendte en invitation i omløb, hvor modtagerne blev opfordret til kun at skrive én A4-side om sex, erotik og lyst ud fra et personligt perspektiv. Det satte gang i skriveprocesserne, og dermed blev bogens titel ligeledes skabt: "Den erotiske side". Vi modtog gode og tankevækkende tilbagemeldinger, som kunne samles. Desværre lykkedes det ikke at få beretninger med fra kvinder med en anden etnisk oprindelse end nordisk, trods ihærdige forsøg og indbydelser.

Bogen blev en realitet, fordi så mange vedholdende støttede op. En kæmpe stor tak for det. Også en stor tak for den principielle opbakning fra jer, som af den ene eller den anden grund ikke kunne skrive med, selv om ønsket var der.

Teksterne er placeret tematisk i fire kapitler. Flere af teksterne kunne med rette siges at skulle være med i flere af de andre kapitler også. Tematikken giver dog mulighed for at drøfte teksterne i en vis sammenhæng. Derfor opdelingen. De kan dog sagtens læses uafhængigt af hinanden.

Bogens billedside er skabt af fotograf og billedmager Sisse Jarner. Billederne understøtter bogens historiske forankring, idet erotik altid har været en væsentlig side af menneskers liv og forestillingsverden. Reproduktion og nydelse har til alle tider været temaer, der på den ene eller anden måde har trængt sig på. Vilkårene for at være bevidste om temaerne og for at kunne blande sig i debatten har naturligvis varieret og til en vis grad været afhængig af magt, status og viden.

God fornøjelse
Pia Deleuran

Retur